Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej platformy internetowej jest HEKSAGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326312, NIP: 9542668696, REGON: 241134099 (dalej jako „Administrator”). 

Możesz skontaktować się z Administratorem:  

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice   
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: kontakt@heksagongroup.pl 
 • telefonicznie – pod numerem +48 516 433 570

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej (dalej jako „Użytkownik”) z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.heksagongroup.pl (dalej jako „Platforma internetowa”) będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  

Czy Twoje dane są bezpieczne?  

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Cele przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: 

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na zawieraniu z Użytkownikiem umowy świadczenia usług elektronicznych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć: 
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy internetowej; 
 • archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną. 

Czas przetwarzania danych 

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.: 

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Platformy internetowej, 
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy. 

Kategorie odbiorców 

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane mogą być przekazane do różnego rodzaju podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. 

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie podmioty, z usług których korzysta na co dzień Administrator przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantując przy tym odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych. 

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich.  

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies, jeżeli informacje zawarte w tych plikach umożliwiają Twoją identyfikację. Wykorzystanie tych informacji ma miejsce jednak tylko gdy użytkownik Portalu internetowego zgodził się na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat ustawienia plików cookies znajdziesz w dalszej w części tj. POLITYKA PLIKÓW COOKIES. 

Twoje prawa 

W przypadku, gdyby doszło do przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
 • do przenoszenia danych osobowych; 
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO. 

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Pliki cookies 

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Platformą internetową) podczas przeglądania Platformy internetowej i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z Platformą internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. 

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Platformie internetowej. 

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Platformie internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Platformie internetowej, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Platformy internetowej. 

Korzystanie z Platformy internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Platforma internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Platformy internetowej i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Na Platformie internetowej wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookies: 

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej; 
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki; 
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Platformę internetową; 
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook. 

Na Platformie internetowej używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich. 

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Platformą internetową oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Platformy internetowej. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Platformy internetowej, przeciętną długość trwania wizyty na Platformie internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Platformy internetowej. Z uwagi na cel ich wykorzystania pliki cookies działające w ramach Platformy internetowej można podzielić na następujące rodzaje:  

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z Platformy internetowej, jak również z poszczególnych usług; 
 • analityczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności oraz udostępniania jej użytkownikom spersonalizowanych treści; 
 • funkcjonalne – umożliwiające działanie funkcji zwiększających komfort Użytkownika poprzez m.in. „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika Platformy internetowej ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,; 
 • reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam, ofert i/lub usług związanymi z aktualną ofertą administratora Platformy internetowej, które mogą być spersonalizowane przy uwzględnieniu zachowań użytkownika Platformy internetowej.